/Test/ - Testing Grounds

Boom


If you want to see the latest posts from all boards in a convenient way please check out /overboard/

Name
Email
Subject
By clicking New Reply, I acknowledge the existence of the Israeli nuclear arsenal.
Comment
0
Select File / Oekaki
File(s)
Password (For file and/or post deletion.)

Elliot.gif
Anonymous
No.187
1821 2045
........


(Elliot Rodger.)
342 replies and 38 files omitted.
Anonymous
No.2174
[1d2 = 1]
Anonymous
No.2175
[1d20+13 = (10+13) = 23]
Anonymous
No.2177
[1d20+13 = (13+13) = 26]
Anonymous
No.2178
[1d20+8 = (7+8) = 15]
Anonymous
No.2181
[1d20+2 = (10+2) = 12]
[1d20+2 = (16+2) = 18]
[1d20+2 = (5+2) = 7]
[1d20+2 = (20+2) = 22]
[1d20+2 = (11+2) = 13]

[1d2 = 1]
[1d20+2 = (16+2) = 18]

[1d2 = 1]
[1d20+4 = (1+4) = 5]
Anonymous
No.2182
[1d20+5 = (10+5) = 15]
Anonymous
No.2183
[1d2 = 1]
Anonymous
No.2184
[1d2 = 2]
Anonymous
No.2186
[1d20+13 = (13+13) = 26]
Anonymous
No.2187
[1d2 = 2]
Anonymous
No.2188
2198
t
Anonymous
No.2189
[1d20+2 = (19+2) = 21]
Anonymous
No.2190
[4d10+10 = (18+10) = 28]
Anonymous
No.2191
[1d20+12 = (7+12) = 19]
Anonymous
No.2192
[1d20+9 = (9+9) = 18]
Anonymous
No.2193
[1d20+2 = (2+2) = 4]
Anonymous
No.2194
[1d2 = 1]
Anonymous
No.2195
[1d20+8 = (10+8) = 18]
Anonymous
No.2196
[1d2 = 2]

[1d20+3 = (13+3) = 16]
[1d20 = 14]
[1d20+1 = (11+1) = 12]
[1d20 = 10]
[1d20 = 6]
[1d20+2 = (4+2) = 6]

[1d20 = 17]

[1d20+10 = (4+10) = 14]
Anonymous
No.2197
[1d20+4 = (16+4) = 20]
[1d20+4 = (7+4) = 11]
[1d20+4 = (9+4) = 13]
[1d20+4 = (14+4) = 18]
[1d20+4 = (6+4) = 10]
[1d20+4 = (10+4) = 14]
[1d20+4 = (17+4) = 21]
[1d20+4 = (5+4) = 9]
Anonymous
No.2198
2203
>>2188
e
Anonymous
No.2203
>>2198
s
Anonymous
No.2207
[1d2 = 2]
Anonymous
No.2208
[1d2 = 1]
Anonymous
No.2209
[1d20+7 = (5+7) = 12]
[1d20+7 = (14+7) = 21]
[1d20+7 = (14+7) = 21]
[1d20+7 = (13+7) = 20]
[1d20+7 = (8+7) = 15]
Anonymous
No.2210
[1d20 = 18]
Anonymous
No.2211
[1d3 = 3]
Anonymous
No.2214
[1d20+5 = (3+5) = 8]
Anonymous
No.2215
[1d20+5 = (17+5) = 22]
Anonymous
No.2216
[1d20+5 = (10+5) = 15]
Anonymous
No.2217
[1d20+10 = (15+10) = 25]
Anonymous
No.2218
2219
_6fa66a1c-cfb5-436f-821a-ae94947fb56e.jfif
Soon TM
Anonymous
No.2219
2223
>>2218
t
Anonymous
No.2222
[1d20 = 4]

[1d20 = 7]
Anonymous
No.2223
2224
>>2219
e
Anonymous
No.2224
2229
>>2223
s
Anonymous
No.2225
[1d20+2 = (11+2) = 13]
Anonymous
No.2226
T̴̢̡͔̫͕͎͚͈̙̣̞̫̖̮͊̂͜ͅĕ̸̪̼͑̾̏s̵̨̡̘̺͚̪̤̜̪͍͙̳̱̻̮̩̐̎͝ͅt̴̨̡̘͔̪͇̘͚͍̰̫̯̄̍̽̒̀̀̽̃̅̍̀̓̂̈́͑i̷̧̢̢̜͈̪͔̪̬̬̪͔͕͕͌̏̍͐̓̑͒̌̿͊͗n̷̯̩͖̤̠̮̺͉̖̳̰͋̋͛̃ǵ̶͈̩͕̹̯͚̐̇́͐̔́͌͐
Anonymous
No.2227
रक्तदेवस्य कृते रक्तम्
Anonymous
No.2228
1700439219153130-1.png
अविश्वासिनः मम चेतावनीः शृणुत। अतिराजकुमारस्यैव सामर्थ्येन भवतः मनसि नीतः। अस्मिन् देशे वयं वेद्याः उत्थापितवन्तः येन वयं भवन्तं स्वदेवेभ्यः बलिदानं कुर्मः। दशसहस्राब्दानां अपवित्रयुद्धस्य दिग्गजाः भवन्तं स्वस्य महान् जूतानां पदानां अधः पिष्टुं प्रतीक्षन्ते । खोर्ने इत्यस्य चयनिताः भवन्तं स्वस्य रक्तरंजितसङ्ख्यायां योजयितुं क्षुधां कुर्वन्ति। रकतदेवः स्वयमेव एतां भूमिं चिह्नितवान्, भवतः कपालं च स्वसिंहासनार्थं दास्यति। अपरिहार्यस्य विरोधे आशा नास्त
Anonymous
No.2229
>>2224
t
Anonymous
No.2234
[1d2 = 1]
Anonymous
No.2235
[1d3 = 2]
Anonymous
No.2236
[1d20+10 = (2+10) = 12]
Anonymous
No.2238
[1d3 = 3]

[1d3 = 1]

[1d3 = 2]
Anonymous
No.2239
[1d3 = 1]
[1d4 = 2]

[1d3 = 3]
[1d3 = 3]
Anonymous
No.2240
Test
Anonymous
No.2241
[1d4 = 2] [1d6 = 6]
[1d4 = 4] [1d6 = 6]
[1d4 = 3] [1d6 = 3]
[1d4 = 1] [1d6 = 5]
[1d4 = 3] [1d6 = 5]
[1d4 = 3] [1d6 = 5]
[1d4 = 3] [1d6 = 4]
[1d4 = 2] [1d6 = 3]
[1d4 = 2] [1d6 = 2]
[1d4 = 3] [1d6 = 2]
Anonymous
No.2242
[1d5 = 4]
[1d5 = 5]
Anonymous
No.2243
[1d4 = 3] [1d6 = 4]
[1d4 = 2] [1d6 = 1]
[1d4 = 4] [1d6 = 3]
[1d4 = 1] [1d6 = 1]
[1d4 = 2] [1d6 = 5]
[1d4 = 1] [1d6 = 1]
[1d4 = 1] [1d6 = 5]
[1d4 = 4] [1d6 = 5]
[1d4 = 3] [1d6 = 1]
[1d4 = 1] [1d6 = 3]