/vx/ - Videogames and Paranormal


If you want to see the latest posts from all boards in a convenient way please check out /overboard/

Name
Email
Subject
By clicking New Reply, I acknowledge the existence of the Israeli nuclear arsenal.
Comment
0
Select File / Oekaki
File(s)
Password (For file and/or post deletion.)

1700436606872815.jpg
Anonymous
No.170570
170572
Ժամանակը արժեքավոր է, և դուք պետք է սովորեք բույսերով բուժելու գիտելիքները, բարիք գործեք ուրիշներին, ունենաք ձեր առողջությունը և արժանապատիվ կյանք վարեք այնպես, ինչպես Աստված է հաստատել:
Ժամանակն այժմ է, թե չէ ուշ կլինի։ Ես սիրում եմ քեզ, և Աստված նույնպես:

Քրիստոսը թագավոր է:
Anonymous
No.170572
Scree07.png
>>170570
All right. I deciphered the code.