/vx/ - Videogames and Paranormal


If you want to see the latest posts from all boards in a convenient way please check out /overboard/

Name
Email
Subject
By clicking New Reply, I acknowledge the existence of the Israeli nuclear arsenal.
Comment
0
Select File / Oekaki
File(s)
Password (For file and/or post deletion.)

1700436606872815.jpg
Anonymous
No.170570
170572 173625
Ժամանակը արժեքավոր է, և դուք պետք է սովորեք բույսերով բուժելու գիտելիքները, բարիք գործեք ուրիշներին, ունենաք ձեր առողջությունը և արժանապատիվ կյանք վարեք այնպես, ինչպես Աստված է հաստատել:
Ժամանակն այժմ է, թե չէ ուշ կլինի։ Ես սիրում եմ քեզ, և Աստված նույնպես:

Քրիստոսը թագավոր է:
Anonymous
No.170572
Scree07.png
>>170570
All right. I deciphered the code.
Anonymous
No.170793
1700439219153130-1.png
अविश्वासिनः मम चेतावनीः शृणुत। अतिराजकुमारस्यैव सामर्थ्येन भवतः मनसि नीतः। अस्मिन् देशे वयं वेद्याः उत्थापितवन्तः येन वयं भवन्तं स्वदेवेभ्यः बलिदानं कुर्मः। दशसहस्राब्दानां अपवित्रयुद्धस्य दिग्गजाः भवन्तं स्वस्य महान् जूतानां पदानां अधः पिष्टुं प्रतीक्षन्ते । खोर्ने इत्यस्य चयनिताः भवन्तं स्वस्य रक्तरंजितसङ्ख्यायां योजयितुं क्षुधां कुर्वन्ति। रकतदेवः स्वयमेव एतां भूमिं चिह्नितवान्, भवतः कपालं च स्वसिंहासनार्थं दास्यति। अपरिहार्यस्य विरोधे आशा नास्त
Anonymous
No.173490
173494
meme.png

Anonymous
No.173494
>>173490
Is this loss?
t.me/vtuberJP
No.173625
>>170570
Wtf is this jibberish(jewberish)